IJsbergsla uit de woestijn | Except Integrated Sustainability

Stijgende vraag

Drinkwaterbronnen uitgeput

Grote afhankelijkheid van import

1. Verse producten lokaal verbouwen

2. Het tegengaan van verwoestijning

3. Ontzilting van zeewater

4. Zilte landbouw

5. Kasteelt

6. Glastuinbouwfabrieken

7. Druppelirrigatie

Serenity Farms als systeemoplossing

Naar een systemische aanpak

--

--

A multidisciplinary team that creates better futures by applying systems thinking to solve complex sustainability challenges.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store