Voedselproductie in de droogste gebieden van onze planeet is altijd al moeilijk geweest, maar in de afgelopen decennia is dit probleem uitgegroeid tot een ernstige voedselcrisis. Gebieden met een zeer droog klimaat zoals de Gulf Cooperation Council (GCC) worden steeds meer geconfronteerd met de uitputting van ondergrondse zoetwaterbronnen, de toenemende schaarste van fossiele meststof en extremere klimaatomstandigheden. Met als gevolg dat het voedsel van elders moet komen, vaak van ver, per gekoelde luchtvracht. …


Except Integrated Sustainability

A multidisciplinary team that creates better futures by applying systems thinking to solve complex sustainability challenges.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store